• Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządzenie Kuratora

Zarządzenie Nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-11-19-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2019-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-dla-absolwentow-szkol-pods/

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr llr19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 do 16 lipca 2019 r.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której przeprowadza się:

« sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji /art. 134 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe D/;

« próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego /art. 137 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo oświatowe/;

« sprawdzian kompetencji językowych ‚ w – postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi lub z oddziałami międzynarodowymi /art. 138 ust. 4, art. 140 ust.1 ustawy – Prawo oświatowe /;

« sprawdzian predyspozycji językowych ‚w – postępowaniu rekrutacyjnym do klasy wstępnej szkoły dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi /art. 140 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe /.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25 kwietnia do 16 maja 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 11 lipca 2019 r.

 1. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 20 do 27 maja 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 12 do 15 lipca 2019 r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 3 czerwca 2019 r. do godz. 12.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 16 lipca 2019 r. do godz. 12.00

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 21 do 25 czerwca 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: nie dotyczy

 1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w tym dokonanie czynności, o których mowa w /art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe ” /.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 do 30 lipca 2019 r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 31 lipca 2019 r. godz. 12.00

 1. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 3 lipca 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 5 sierpnia 2019 r.

 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

” oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 5 — uzupełnienie wniosku);

” zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w art.134 ust.l pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, orzeczeń o których mowa w art. 134 ust. I pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe — w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 9 lipca 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 20 sierpnia 2019 r.

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 10 lipca 2019 r. godz.12.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 22 sierpnia 2019 r. godz.12.00

 1. Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole – wypełnienie arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 11 lipca 2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym: 23 sierpnia 2019 r.

Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2

(tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata następujących kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą) w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

Małopolski Kurator Oświaty

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content