• Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

KLASA MUNDUROWA – BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  – 1A

KLASA MUNDUROWA – WOJSKOWA – 1B

KLASA MUNDUROWA – WOJSKOWA – 1C

KLASA MUNDUROWA – WOJSKOWA – 1D

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyjęcie do XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie wraz z dokumentami będzie można składać w następujących etapach:

 • I ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKUod 15 czerwca do 10 lipcaUwaga! Dotyczy TYLKO kandydatów, którzy wybrali XXV LO jako szkołę pierwszego wyboru.
  1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego;

  Wniosek należy wypełnić poprzez dedykowany system OMICRON (https://krakow.e-omikron.pl), wydrukować i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

  • dokumenty potwierdzające wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 • II  ETAP – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU
  • Od 26 czerwca do 10 lipca

  Dostarczenie dokumentów przez kandydatów, dla których XXV LO jest  szkołą pierwszego wyboru.

  1. Wymagane dokumenty:
  • oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły,
  • kopie (oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty, olimpiady przedmiotowej, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności,
  • kopie (oryginał do wglądu) zaświadczeń o szczególnych osiągnięciach,  które dają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkoły,
  • orzeczenie kwalifikacyjne  publicznej  poradni  psychologiczno -pedagogicznej,  w  tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydatów  z  wadami  słuchu,  wzroku,  narządów  ruchu  i  innymi schorzeniami).
   • Od 31 lipca do 4 sierpnia

  Dostarczenie dokumentów przez kandydatów, dla których XXV LO jest  szkołą pierwszego wyboru.

  1. Wymagane dokumenty:
  • oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty .

III ETAP – WYNIKI REKRUTACJI

 • 12 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do XXV LO w Krakowie.
 • Od 13 sierpnia do 18 sierpnia – dostarczenie oryginałów dokumentów przez kandydatów do XXV LO (jeśli wcześniej oryginały nie zostały dostarczone):
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do XXV LO w Krakowie.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

Listy będą umieszczone na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły (www.xxvlo.pl).

Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

DATA GODZINA
15 czerwca (poniedziałek) 13.00 – 15.00
18 czerwca (czwartek) 13.00 – 15.00
22 czerwca (poniedziałek) 13.00 – 15.00
25 czerwca (czwartek) 13.00 – 15.00
26 czerwca (piątek) 14.00 – 16.00
29 czerwca (poniedziałek) 10.00 – 13.00
1 lipca (środa) 12.00 – 16.00
3 lipca (piątek) 9.00 – 13.00
6 lipca (poniedziałek) 9.00 – 13.00
8 lipca (środa) 12.00 – 16.00
10 lipca (piątek) 9.00 – 13.00
31 lipca (piątek) 9.00 – 14.00
3 sierpnia (poniedziałek) 9.00 – 14.00
4 sierpnia (wtorek) 9.00 – 14.00
13 sierpnia (czwartek) 10.00 – 12.00
17 sierpnia (poniedziałek) 10.00 – 12.00

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Kontakt telefoniczny: 12 658 50 70

TUTAJ ULOTKA INFORMACYJNA: Ulotka 2020

Zarządzenie Kuratora

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów …

Ośmioklasisto !

Jeśli nieobce Ci jest zmaganie się ze swoimi słabościami, ale jesteś wytrwały i konsekwentnie dążysz do celu, dodatkowo interesujesz się funkcjonowaniem służb mundurowych, a swoją przyszłość wiążesz z pracą na rzecz Społeczeństwa i Ojczyzny – PRZYJDŹ DO NAS, by realizować swoje marzenia!

XXV Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krakowie ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Uczniom kończącym  szkołę podstawową proponujemy naukę w klasach mundurowych różnych specjalności:

KLASA A – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
KLASA B – KLASA WOJSKOWA
KLASA C – KLASA WOJSKOWA
KLASA D – KLASA WOJSKOWA

KLASA A – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program klasy adresowany jest do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, bądź planuje dalszą edukację na kierunkach prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa medycznego.

Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie problemów bezpieczeństwa narodowego i światowego, zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prawa wykroczeń.

W ramach modułu bezpieczeństwo publiczne  poznaje się podstawy psychologii i komunikacji społecznej, strukturę i zadania służb mundurowych, wybrane zagadnienia z kryminologii, elementy działań prewencyjnych oraz podstawy ratownictwa medycznego.

Dodatkowe zajęcia sportowe – techniki samoobrony, zajęcia strzeleckie, zajęcia w terenie oraz zajęcia w placówkach służb mundurowych, zajęcia z ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników Policji, Straży Miejskiej MK, Państwowej Straży Pożarnej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI :

 • język polski, matematyka,
 • język obcy,
 • wychowanie fizyczne.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

 • język angielski,
 • wiedza o społeczeństwie (w tym moduł bezpieczeństwo publiczne).

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM :

 • j. niemiecki/ j. rosyjski.

PRZEDMIOTY  UZUPEŁNIAJĄCE:

 • samoobrona.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • specjalistyczne obozy szkoleniowe,
 • taktyka czarna,
 • zajęcia strzeleckie,
 • elementy kryminalistyki,
 • możliwość ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych różnych specjalności (pierwsza pomoc przedmedyczna, kurs zabezpieczania imprez masowych).

KLASA B – KLASA WOJSKOWA

Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych.

Po ukończeniu klasy istnieje także możliwość rozpoczęcia kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej.

Program edukacja wojskowa przybliża wiedzę z zakresu wojskowości i uzbrojenia, rozwoju prawa wojennego, strategii i taktyki wojskowej. Ponadto w ramach przedmiotu realizowane są treści z zakresu strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz inne związane ze służbami mundurowymi.

Zmodyfikowany program wychowania fizycznego uwzględnia kryteria egzaminów sprawnościowych do formacji mundurowych.

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI :

 • język polski, matematyka,
 • język obcy,
 • wychowanie fizyczne.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE   W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

 • język angielski,
 • matematyka.

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM :

 • j. niemiecki/ j. rosyjski.

PRZEDMIOTY  UZUPEŁNIAJĄCE:

 • edukacja wojskowa.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • specjalistyczne obozy szkoleniowe,
 • zajęcia strzeleckie,
 • musztra,
 • taktyki: czerwona i zielona,
 • ceremoniał wojskowy,
 • możliwość ukończenia certyfikowanych szkoleń specjalistycznych.

KLASA C – KLASA WOJSKOWA

Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość                z organizacjami proobronnymi. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie służby w szeregach Wojska Polskiego, w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz ObronyTerytorialnej Kraju.

Po ukończeniu klasy istnieje także możliwość rozpoczęcia kariery w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, jak również w szeregach Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Program edukacja wojskowa przybliża wiedzę z zakresu wojskowości i uzbrojenia, rozwoju prawa wojennego, strategii i taktyki wojskowej. Ponadto w ramach przedmiotu realizowane są treści z zakresu strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz inne związane ze służbami mundurowymi.

Zmodyfikowany program wychowania fizycznego uwzględnia kryteria egzaminów sprawnościowych do formacji mundurowych.

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI :

 • język polski, matematyka,
 • język obcy,
 • wychowanie fizyczne.

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

 • język angielski,
 • język polski.

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM :

 • j. niemiecki/ j. rosyjski.

PRZEDMIOTY  UZUPEŁNIAJĄCE:

 • edukacja wojskowa.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • specjalistyczne obozy szkoleniowe,
 • zajęcia strzeleckie,
 • taktyki: czerwona i zielona,
 • ceremoniał wojskowy,
 • możliwość ukończenia certyfikowanych szkoleń specjalistycznych.

KLASA D – WOJSKOWA

Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych.

Po ukończeniu klasy istnieje także możliwość rozpoczęcia kariery w Narodowych Siłach Rezerwowych, Obronie Terytorialnej Kraju, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, jak również w szeregach Wojska Polskiego.

Zmodyfikowany program geografii obejmuje treści z zakresu topografii, kartografii, terenoznawstwa i meteorologii.

Program edukacja wojskowa przybliża wiedzę z zakresu wojskowości i uzbrojenia, rozwoju prawa wojennego, strategii i taktyki wojskowej. Ponadto w ramach przedmiotu realizowane są treści z zakresu strzelectwa, terenoznawstwa, musztry, ceremoniału wojskowego oraz inne związane ze służbami mundurowymi.

Zmodyfikowany program wychowania fizycznego uwzględnia kryteria egzaminów sprawnościowych do formacji mundurowych.

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PODCZAS REKRUTACJI :

 • język polski, matematyka,
 • język obcy,
 • wychowanie fizyczne.

 

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

 • język angielski,
 • geografia.

JĘZYKI OBCE W ZAKRESIE PODSTAWOWYM :

 • j. niemiecki/ j. rosyjski.

PRZEDMIOTY  UZUPEŁNIAJĄCE:

 • edukacja wojskowa.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • specjalistyczne obozy szkoleniowe,
 • zajęcia strzeleckie,
 • taktyki: czerwona i zielona,
 • ceremoniał wojskowy,
 • możliwość ukończenia certyfikowanych szkoleń specjalistycznych.
Skip to content