• Biuletyn Informacji Publicznej

 

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.xxvlo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Internetowa – www.xxvlo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.08.21 

Data ostatniej aktualizacji: 2020.09.23

 

Status pod względem zgodności z ustawą 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Zwiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Jasne tło
 • Podkreślone linki
 • Czytelna czcionka

 

Elementy strony, które nie w pełni spełniają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań XXV LO w Krakowie)
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF/XLS/DOC nie są w pełni dostępne cyfrowo (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań XXV LO w Krakowie)
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań XXV LO w Krakowie)
 • Mapa placówek medycznych nie jest dostępna, ponieważ mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Pełne dostosowanie strony do wymagań niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Trwają jednak prace nad dostosowaniem zawartości strony do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

 Skróty klawiaturowe 

Na stronach XXV Liceum Ogólnokształcącego – www.xxvlo.pl  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Można dopisać dodatkowe skróty.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Bernadzikiewicz-Stępień, dyrektor@xxvlo.pl, +48608777584 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury 

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl/pl 

 

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby XXV Liceum Ogólnokształcącego, dostępne są na stronie – dostępność architektoniczna – www.xxvlo.pl/dostepnosc-architektoniczna

Skip to content