• Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Europejskie

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA!

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.

Projekt„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w projekcie między innymi do:

Uczniów XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Krakowie,

 Uczniowie mogą składać formularze rekrutacyjne na następujące zajęcia:

ZAJĘCIA WRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MATEMATYKI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z BIOLOGII

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z FIZYKI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z CHEMII

Ilość miejsc jest ograniczona.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkółpodstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych, warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły biorącej udział w projekcie.

Termin rekrutacji: 2-20 września 2019r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne– Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dla ucznia, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu, zakres danych osobowych do systemu SL;

Dokumenty należy składać zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcieu Koordynatora szkolnego lub w sekretariacie szkoły do 20 września 2019 r.

Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze Realizatora Projektu w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty Krakowie, ul. Ułanów 9a lub pod numerem telefonu: 12 617 88 82 oraz u Koordynatora szkolnego Pani Anny Leńczowskiej-Kicińskiej

ZAPRASZAMY!

Pliki dostępne u Koordynatora  szkolnego oraz do pobrania ze strony internetowej szkoły:

a_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_ 01.08.2019

zaą.2 formularz zgloszeniowy dla ucznia

zaą.3 formularz zgloszeniowy dla nauczyciela

zaą. 7 deklaracja uczestnictwa ucznia

zaą. 8 deklaracja uczestnictwa nauczyciela

zaą. 10 zakres danych osobowych

zaą. 11 oėwiadczenie o rezygnacji z udziaąu w projekcie

Pozostałe pliki związane z projektem w formacie .pdf do pobrania poniżej.

Skip to content