• Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności

OGŁOSZENIE DYREKCJI I GRONA PEDAGOGICZNEGO XXV LO

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
ostatnie tygodnie naszej pracy były dla wszystkich ogromnym wyzwaniem. Od samego początku zawieszenia zajęć w szkołach prowadziliśmy kształcenie na odległość, nabywając dzięki temu doświadczeń, które posłużyły do modyfikacji naszych działań. Mamy świadomość, że nie wszystko możemy nazwać sukcesem, jednakże wsłuchiwaliśmy się w uwagi uczniów i na bieżąco korygowaliśmy sposoby nauczania. Dziś, na podstawie wyciągniętych wniosków, przesyłamy Państwu wypracowane przez nas zasady organizacji kształcenia na odległość w naszej szkole.
***
E-DZIENNIK – podstawowe narzędzie komunikacji
1.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku zarówno nauczyciele jak i uczniowie mają obowiązek realizować podstawę programową z wykorzystaniem różnym form i metod kształcenia na odległość. W naszej szkole podstawowym narzędziem komunikacji z uczniami jest e-dziennik, który daje nam możliwość monitorowania na bieżąco aktywności uczniów (nauczyciele widzą potwierdzenie odbioru wysłanej do uczniów wiadomości wraz z datą i godziną). Ponadto uzyskaliśmy od Uczniów i Rodziców potwierdzenie, że KAŻDY UCZEŃ XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie MA DOSTĘP DO e-dziennika.
2.Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020r. nakłada na wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązek kształcenia na odległość, dlatego też wracamy do realizacji obowiązującego w naszej szkole PODZIAŁU GODZIN, według poniższych zasad:
1)tzw. zdalne nauczanie odbywa się według tygodniowego planu lekcji, czyli tego który obowiązywał w szkole przed epidemią; innymi słowy nauczyciele i uczniowie realizują wszystkie lekcje z przedmiotów, które zostały przewidziane w planie na dany dzień,
2)uczniowie mają obowiązek codziennie w dni powszednie odbierać wiadomości przesyłane za pośrednictwem Librusa,
3)nauczyciel, za pośrednictwem LIBRUSA, rozpoczyna lekcję w danym dniu wg planu zajęć, przesyłając uczniom instrukcje/materiały do lekcji; w przypadku lekcji on-line nauczyciel DZIEŃ WCZEŚNIEJ, za pośrednictwem LIBRUSA, przesyła uczniom informację o zaplanowanej lekcji on-line z podaniem godziny i instrukcji logowania się na daną platformę internetową; lekcje on-line mogą być prowadzone pod warunkiem, iż wszyscy uczniowie MAJĄ MOŻLIWOŚĆ uczestniczenia w lekcji,
4)w e-dzienniku nauczyciel odnotowuje temat lekcji, jednakże NIE zaznacza uczniom obecności,
5)z wyjątkiem lekcji on-line uczeń realizuje zajęcia w dowolnej dla siebie kolejności, z zastrzeżeniem, iż jego praca powinna być systematyczna,
6)podstawowym narzędziem pracy nauczyciela i ucznia jest podręcznik, a zgodnie z zaleceniami MEN również e-podręcznik (każdy nauczyciel i uczeń otrzymał login i hasło do platformy e-podręczniki.pl),
7)mając na uwadze możliwości psychofizyczne uczniów, a także bezpieczne i higieniczne warunki pracy NIE KAŻDA LEKCJA będzie trwać 45 minut, jednakże z pewnością NIE BĘDZIE trwać więcej niż 45 minut; planując czas trwania lekcji, nauczyciel wliczy do niej czas, jaki uczeń musi poświęcić na przygotowanie się do niej, ewentualne fotografowanie/skanowanie przesyłanych prac nauczycielowi,
8)nauczyciel pod koniec lekcji określi realny, zawierający bezpieczny margines czasu termin na wykonanie ćwiczeń/ zadań, jednakże termin ten musi być przez uczniów przestrzegany; UWAGA – nie każda lekcja będzie się kończyła zadaniem domowym, nie każda lekcja musi zakładać konieczność odsyłania przez ucznia pracy (zależy to od tematu i scenariusza zajęć; możliwe są lekcje, gdy uczeń dostanie tylko polecenie zapoznania się z tym, co wyśle mu nauczyciel i nauczenia się wiadomości z lekcji),
9)nauczyciel pod koniec lekcji określi formę i sposób przesłania pracy ucznia, wskaże także swój internetowy adres służbowy; przy przesyłaniu prac ucznia obowiązują podstawowe zasady NETYKIETY,
10)praca ucznia, przesyłane zadania, ćwiczenia itp. będą podlegać ocenie; ocenianie odbywa się wg określonych wymagań edukacyjnych i na zasadach określonych przez nauczyciela na początku roku szkolnego (w tym na przykład możliwość zgłoszenia przez ucznia NP; uwzględnienia „szczęśliwego numerka”); Statut Szkoły został zmodyfikowany i dostosowany do e-nauczania; oceny nauczyciele na bieżąco będą wpisywać do dziennika,
11)nie wszystkie prace otrzymane od uczniów nauczyciel musi poddawać ocenie, natomiast do oceny może wybrać prace kilku uczniów.
***
ZAKRES I TREŚCI NAUCZANIA
1.Nauczyciel realizuje podstawę programową.
2.Do realizacji podstawy programowej wykorzystuje założony na początku roku szkolnego rozkładu materiału nauczania.
3.Nauczyciel może zrezygnować z niektórych tematów, jeśli wykraczają one poza podstawę programową.
4.Nauczyciel może w ramach realizacji danego tematu okroić przekazywane treści i skupić się tylko na najważniejszych.
***
ZALECANE WARUNKI PRACY
1.O ile to możliwe uczniowie powinni poświęcać czas na naukę rano i do południa, mieć swoje miejsce do pracy.
2.Uczniowie powinni kontrolować czas spędzany przy komputerze (gry i zabawy, a także aktywność towarzyską na forach społecznościowych uczeń powinien ograniczyć do minimum, chroniąc swój wzrok i kręgosłup), kontrolę nad czasem spędzanym przez ucznia przy komputerze powinni sprawować rodzice.
3.Po każdej lekcji uczeń powinien zrobić sobie krótką przerwę w nauce (ok. 10 minut, tak jak w szkole), to czas np. na wywietrzenie pokoju.
4.Nauczyciele są do dyspozycji uczniów. Udzielają odpowiedzi na nurtujące ucznia pytania i wątpliwości za pośrednictwem Librusa lub służbowej poczty internetowej w dni powszednie w godzinach pracy szkoły (od 8.00 do 15.30):
1)jeśli uczeń zwróci się z pytaniem do godz. 15.00 – udzielają odpowiedzi następnego dnia,
2)jeśli uczeń zwróci się z pytaniem po godz. 15.00 – udzielają odpowiedzi najpóźniej za 2 dni.
5.Nauczyciel nie ma obowiązku udostępniać uczniom i rodzicom swojego numeru telefonu.
***
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszystkie niejasności, problemy i wątpliwości w sprawie kształcenia na odległość zarówno nauczyciele, uczniowie, jak i rodzice mogą zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.
2.Kształcenie na odległość niesie za sobą trudności i problemy natury technicznej. Narzędzia mogą się psuć, a platformy internetowe funkcjonować w sposób ograniczony, a nawet uniemożliwiający pracę. Dlatego tak ważny jest rozsądek, wyrozumiałość, cierpliwość i otwartość na siebie nawzajem. KAŻDY nauczyciel, uczeń i rodzic powinien o tym pamiętać.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne XXV LO

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Skip to content