• Biuletyn Informacji Publicznej

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW MATURALNYCH

W XXV LICEUM W KRAKOWIE W 2020r.

ZASADY PODSTAWOWE

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający,
  • przewodniczący SZE, jego zastępca oraz członkowie zespołów nadzorujących,
  • inni pracownicy szkoły,
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.

 1. UWAGA! Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, itp.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą*[1])
 4. Każda osoba wchodząca do szkoły OBOWIĄZKOWO musi zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym na specjalnym stoliku.
 5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych.
 6. Wszystkie drzwi wewnątrz budynku podczas trwania egzaminu będą otwarte z wyjątkiem egzaminów z języków obcych nowożytnych.
 7. Na salę egzaminacyjną zdający NIE MOŻE wnieść – z wyjątkiem przyborów dozwolonych – żadnych rzeczy osobistych. Każdy zdający będzie mógł zostawić swoje rzeczy – plecak, torbę, kurtkę, itp. w wyznaczonych miejscach. Telefon komórkowy oraz wszystkie inne urządzenia elektroniczne zdający powinien umieścić w przezroczystym woreczku.
 8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 10. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający odbiera od członka zespołu nadzorującego swoje KODY egzaminacyjne, a także potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Członkowie zespołu nadzorującego oraz dwóch zdających z każdej sali/miejsca egzaminacyjnego odbierają w rękawiczkach arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki.
 13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos aż do momentu ROZPOCZĘCIA PRACY z arkuszem egzaminacyjnym.
 14. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 15. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 16. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.
 17. W przypadku egzaminu z języka polskiego, każdy zdający korzystający ze słownika obowiązkowo musi odkazić ręce używając płynu do dezynfekcji znajdującego się obok słownika.
 18. Podczas trwania egzaminu:
  • zdający nie opuszczają miejsc,
  • pracują samodzielnie,
  • nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegają higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 20. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.
 21. PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się! Zdający opuszczają sale egzaminacyjne i teren szkoły z zachowaniem odpowiedniego dystansu od innych zdających. Zaleca się, by wrażeniami po egzaminie zdający dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 22. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w jadalni szkolnej.
 23. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

***

[1] *Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką lub przyłbicą, fakt ten MUSZĄ ZGŁOSIĆ Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do dnia 29 maja 2020r.

 

WIRTUALNA TABLICA INFORMACYJNA (PADLET) DLA MATURZYSTY :

https://padlet.com/xxv_informacje/MATURA

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wewnątrzszkolna instrukcja – matura 2020

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu znajdują się pod poniższymi linkami:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&kom#komunikaty

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Terminy%20dla%20uczniów%20klas%20maturalnych%20w%20roku%20szkolnym%202019-2020%20w.1.pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Informacja%20o%20opłacie%20za%20egzamin%20maturalny%20dla%20absolwentów%20OKE%20w%20Krakowie%20w.3.pdf

Skip to content